Zahraniční publikace na téma voda

Naše knihovna neustále systematicky buduje a rozšiřuje svůj fond. Zejména při nákupu nových publikací se snažíme zohledňovat trendy a problémy, které jsou aktuální a živé. Právě voda je tématem, kterému se v poslední době věnuje velká pozornost. Asi bychom nenašli obor kde voda nehraje důležitou roli, ale pro zemědělství a potravinářství je naprosto zásadní. To je zřejmé. Kromě českých, nakupujeme i některé zahraniční tituly. Těch ovšem bývá nepoměrně méně, protože vyjma slovenské produkce, bývají tyto publikace velmi drahé. Také proto bychom vás rádi upozornili na pět zajímavých zahraničních titulů, které se vodě určitým způsobem věnují. 

The water footprint of modern consumer society
Editor: Arjen Y. Hoekstra. Nakladatelství: Taylor & Francis Group ; 2020

"Tato působivá kniha využívá koncept vodní stopy a pomáhá nám pochopit, jak můžeme snížit spotřebu vody a její znečištění na udržitelnou úroveň. Vodní stopa moderní konzumní společnosti je klíčovou učebnicí pro studenty mezioborových vodohospodářských studií a dalších příbuzných oborů v rámci environmentálních věd. Bude také zajímavá pro pracovníky vládního sektoru, ekologických a spotřebitelských organizací, podnikatelského sektoru a institucí OSN, kde roste zájem o koncept vodní stopy."


The Sustainable Role of the Tree in Environmental Protection Technologies
Autoři: Edita Baltrėnaitė ; Pranas Baltrėnas; Arvydas Lietuvninkas. Nakladatelství: Springer International Publishing ; 2016

"Strom, hlavní zdroj biomasy na planetě, je nepostradatelným nástrojem pro udržitelné technologie a autoři v tomto svazku předkládají ucelený obraz toho, jak a proč. Autoři popisují nezastupitelnou roli živého stromu ve fytoremediaci a biomonitoringu a podrobně popisují vztah stromu k okolnímu ekosystému. Přímé i nepřímé vztahy stromu v jeho vegetačním období s různými složkami ekosystému (tj. atmosférou, hydrosférou, litosférou a půdou) přispívají k úloze stromu jako média pro integraci aerogenních a edafických polutantů. Stromy fytostabilizují polutanty ve svých organismech a odstraňují je z půdy. Schopnost některých druhů stromů odrážet kvalitu prostředí tvoří základ pro bioindikaci životního prostředí, zatímco kvantitativní zastoupení chemického složení okolního prostředí umožňuje využití stromů v biomonitoringu. Morfologické vlastnosti stromů (např. letokruhy stromů) umožňují sledovat podmínky prostředí v minulosti a zpětně je hodnotit. V této monografii jsou také podrobně popsány způsoby využití dřevěných produktů (např. biocharu, štěpky, kůry atd.) z odumřelého stromu v environmentálních technologiích. Vzhledem ke specifické morfologické podobě a fyzikálnímu a chemickému složení dřevěných produktů je lze využít jako aktivní materiály v technologiích zaměřených na účinné a udržitelné snižování znečištění".


Advances in hydroponics research
Autor: Devin J. Webster. Nakladatelství: Nova Science Publishers, Inc. ; 2017

Obsah (kapitoly):
Techniky řízení zavlažování používané při pěstování bez půdy / G. Nikolaou, et al.
Poměry dusičnan-amonium a křemík používané v hydroponii / Renato de Mello Prado, et al.
Interaktivní účinky mědi a olova na příjem kovů a antioxidační metabolismus Centella asiatica v experimentálních hydroponických systémech / Chee Kong Yap, et al. 
Fytoakumulace těžkých kovů z vody pomocí plovoucích rostlin hydroponickou kulturou / Anil Kumar Giri a Prakash Chandra Mishra 
Vývoj živných roztoků pro hydroponii s využitím odpadních vod / André Luis Lopes da Silva, et al. 
Hydroponie pro test proveditelnosti biodegradovaného rybářského odpadu/odpadní vody jako biologického hnojiva / Joang Kyun Kim, et al. 
Lidská moč spojená s odpadní vodou z manioku jako výživný roztok s potenciálem pro zemědělské využití / Narcísio Cabral de Araújo, et al. 
Aplikace hydroponické kultury pro pěstování jedlých kaktusů / Takanori Horibe 
Odborný komentář: Rostlinné továrny a jedlé kaktusy / Takanori Horibe.


The Land-Water-Energy Nexus : Biophysical and Economic Consequences
Nakladatelství: Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj ; OECD ; Organisation de coopération et de développement économiques ; Organisation for Economic Co-operation and Development ; Organisation for Economic Cooperation and Development ; Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ; Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ; Paris : OECD Publishing ; 2017

Obsah (kapitoly): 
Propojení mezi půdou, vodou a energií
Rámec pro hodnocení propojení půdy, vody a energie
Trendy, které ovlivňují propojení půdy, vody a energie
Biofyzikální a ekonomické důsledky úzkých míst propojení
Integrovaný pohled na úzká místa propojení
Hlavní socioekonomické trendy, z nichž analýza vychází
Klíčové vazby mezi vodou a energií. 

"Tato zpráva přispívá k diskusi o vzájemných vazbách mezi omezenými zdroji tím, že zdůrazňuje vazbu mezi půdou, vodou a energií (vazba LWE). Zaměřuje se na dynamickou, integrovanou a rozčleněnou analýzu vzájemného působení půdy, vody a energie v biofyzikálních a ekonomických systémech. Zpráva poskytuje prognózy biofyzikálních a ekonomických důsledků úzkých míst nexu do roku 2060 a zdůrazňuje, že ačkoli je nexus LWE v podstatě lokální, může mít ve zranitelných regionech významné rozsáhlé důsledky, zejména na lesní porosty a z hlediska zabezpečení potravin a vody.   Analýza je založena na propojení síťového modelu biofyzikálních systémů s víceregionálním, víceodvětvovým dynamickým modelováním všeobecné rovnováhy. Numerické poznatky jsou získány na základě zkoumání pečlivě vybraného souboru scénářů, které jsou navrženy tak, aby ilustrovaly klíčová úzká místa: jeden scénář pro každé úzké místo zdrojů a dva scénáře, které kombinují všechna úzká místa, s překryvem změny klimatu a bez něj".


The drought resilient farm
Autor: Dale Strickler. Nakladatelství: Storey Publishing ; 2018

 
 

Odebírat novinky

souhlasím s GDPR